תקנון

 1. כללי
  1. אתר שרלוק המופעל ע"י החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (להלן: "החברה" או "החברה הכלכלית") נועד להנגיש ולסייע בשכירת תאי איחסון אישיים לתלמידי בתי הספר בעיר כפר סבא לתקופת שנת הלימודים תשפ"א בלבד  (להלן: "לוקרים" או "תאי אחסון").
  2. בכל מקום בתקנון זה בו ייכתב בלשון זכר, תהיה הכוונה גם לנקבה במשמע.הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו, ולאשר תנאיו והוראותיו בסופו.
  3. יודגש כי פעולת התשלום עבור השירות המוצע על ידי החברה הכלכלית בקשר עם שכירת תאי האחסון, מהווה את הסכמתך להוראות התקנון במלואם.
  4. עוד יודגש, כי ביצוע פעולת התשלום / שכירת תאי האחסון מהווה הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה עם השלמת התשלום הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם השירות נשוא שכירת תאי האחסון ו/או תנאי ו/או הוראות תקנון זה.

כל טענה ו/או הבהרה בקשר עם תקנון זה ו/או הוראותיו ו/או תנאי השירות ניתנים להבהרה ו/או ברור טרם פעולת התשלום דרך תיבת "צור קשר" באתר האינטרנט.  

 1. עלות שכירת תא האחסון 
  עלות שכירת לוקר לשנת לימודים (החל מיום 1.9.2021 ועד ליום 20.6.2022) הינה 100 ₪ כולל מע"מ.
 1. עם גמר העסקה תישלח הודעה / אישור על תשלום בגין פעולת הרכישה
  1. נוסף לכך תישלח לכתובת האימייל אותה תזינו,  אסמכתא אותה תדרש לשמור לאורך תקופת ההתקשרות – אסמכתא זו תשמש אישור על עסקת שכירת תא האחסון ובנוסף תשמש את החברה והמשתמש במקרים שונים בתקופת ההתקשרות במידת הצורך.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי ו/או חברת סליקת האשראי,  יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם חברת האשראי שלו  לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה ועם קבלת האסמכתא כפי המתואר לעיל. 
  2. ידוע למשתמש כי התשלום בגין השירותים נשוא תקנון זה מבוצעים באמצעות חברת סליקת האשראי "קארדקום" ו/או חברה אחרת חיצונית (להלן: "חברת הסליקה") – ידוע  למשתמש כי לא תהיה לו כלפי החברה כל טענה ו/או תביעה בקשר לשירותי סליקת האשראי ו/או התשלום ו/או הנתונים הנמסרים על ידו, וכי כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור באם תהיה כזו, תופנה על ידו ישירות לחברת הסליקה. עוד מצהיר המשתמש כי טרם ביצוע התשלום קרא הוא את התקנון והתנאים של חברת הסליקה בקשר עם שירותי הסליקה וכי לא תעמוד לו כל טענה כי לא קרא ו/או הבין אותם לאחר ביצוע התשלום בגין השירותים נשוא תקנון זה.
 1. ביטול עסקה
  1. יודגש כי עד ליום 30.9.2021 , יהיה באפשרותך לבטל את העסקה ולקבל בעבורה החזר כספי מלא. 
  2. יודגש כי בגין ביטול עסקה שיעשה בין התאריכים 30.9.2021-1.11.2021  מכל סיבה שהיא, תזוכה בדמי ביטול בסך של 50 ₪ כולל מע"מ. 
  3. במקרה של ביטול עסקה לאחר המועדים המצויינים לעיל לא יינתן כל החזר החזר כספי.
 2. שליחת הודעות וחשבוניות
  ידוע לי ואני מאשר קבלת מידע בנוגע לתאי האחסון ו/או בנוגע לשירות ו/או כל מידע אחר לרבות תוכן שיווקי זאת באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות כל דרך אחרת. בנוסף, אני אף מאשר קבלת חשבוניות ממוחשבות בגין ההזמנות שביצעתי ו/או השירותים אותם קיבלתי.

  במידה ואינך מעוניין לקבל מידע כאמור עליך לפנות בהודעה דרך "צור קשר" אתר האינטרנט ולציין זאת.
 1. שמירה על סודיות
  1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כמו כן, החברה הכלכלית מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע הנמסר לה ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין ו/או על מנת למנוע שימוש לרעה. החברה הכלכלית תעשה שימוש במידע הנמסר על ידכם לצורך מתן השירות בלבד או לצרכי בקרה ו/או מעקב פנימיים. 
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי ככל שהמידע שיימסר על ידך יאבד ו/או יעשה בו שימוש שלא כדין החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף שייגרם לך ו/או למי מטעמך כתוצאה מכך.
  3. עם רישומך לאתר ו/או תשלום עבור שירותי האתר הנך מאשר כי החכ"ל תאסוף את כלל המידע הרלבנטי הנמסר על ידך – ותאחסנו במאגריה, זאת בקשר עם שירותי האתר הניתנים על ידה ולצרכי בקרה תפעול ומעקב וכי לא תהיה לך שום טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. שירות 
  1. החברה לא מתחייבת כי ניתן יהיה לשנות את מיקום התא ו/או לשכור תא אחסון אחר – לאחר השלמת פעולת שכירת תא האחסון, במידה ויתאפשר שינוי כאמור הוא יהיה בכפוף למספר ומיקום תאי האחסון הפנויים בפועל ולשקול דעתה הבלעדי של החברה.
  2. תא האיחסון ניתן יהיה לשימוש לאחר השלמת פעולת הרכישה והחל מתאריך-1 בספטמבר בלבד (למען הסר ספק לא ניתן לעשות שימוש בלוקר לפני מועד זה). פרטי תא האחסון ישלחו באמצעות הדוא"ל ו/או בהודעת SMS במועד ביצוע הרכישה.
  3. יובהר כי החברה לא מספקת מנעול לצורכי נעילת תא האיחסון ועל כן הנך מתבקש להקפיד על נעילת הלוקר עם מנעולך האישי בסיום כל שימוש זאת בכדי לשמור על רכושך.
  4. עוד יודגש כי החברה לא תהיה אחראית על תכולת האיחסון בתא ולכן האחריות לכל נזק ו/או גניבה כמו גם לשלמות ותקינות המנעול הינה על המשתמש בלבד. לפיכך, החברה ממליצה שלא לאחסן בלוקר חפצים יקרי ערך. 
  5. בתום תקופת השכירות ועד לא יאוחר מיום 20.6.2022 הנך מתבקש לפנות את כלל תכולת תא האחסון, ולהשאירו פתוח ללא מנעול.
   בהמשך לאמור יודגש כי ככל שתא האחסון לא יפונה עד למועד הנקוב לעיל תהא רשאית החברה הכלכלית לפרוץ ו/או להחליף את המנעול כמו גם לפנות את תכולת תא האחסון ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין אובדן תכולת הלוקר ו/או המנעול כאמור. 
  6. בכל מקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד שרלוק של החברה הכלכלית:
   בפנייתך עליך לציין את שם בית הספר, מס' הלוקר, שם התלמיד ומהות התקלה באמצעות פנייה באתר "שרלוק" בלשונית "פתיחת קריאת שרות" (24 שעות ביממה)
  7. יודגש כי החברה אינה אחראית לתיקון תקלות ו/או נזקים שנגרמו במזיד.
   השירות בגין תקלות אלו יינתן בכפוף לביצוע תשלום בגובה עלות תיקון הנזק. למען הסר ספק מובהר כי עם ביצוע העסקה הנך מאשר את גביית תשלום תיקון נזקים מעין אלה על ידי החברה.  בהתאם, החברה תהא רשאית לחייב את פרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידך במועד ביצוע העסקה על מנת לכסות כל נזק שייגרם לתא האיחסון וזאת מבלי שתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 
  8. החברה הכלכלית מתחייבת לטפל בפנייתך תוך 2 ימי לימודים מעת קבלתה.
  9. בכפוף לכלל האמור בתקנון זה – החברה לא תפתח את תא האחסון שלא באישורך ו/או באישור נציג בית הספר, אלא לצורך מתן שירותים, תיקונים או במקרים בהם יתעורר חשד לסיכון כלשהו בלוקר ו/או בתכולתו.